Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej PPK)?
PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych do emerytury pieniędzy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (a w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Dlaczego wprowadzamy PPK?
Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
Nie musicie nic robić, aby przystąpić do programu - zgłosimy wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18  i nie ukończyli  55 lat.
Osoby w wieku 55-70 lat też mogą przystąpić do PPK. Wystarczy wydrukować i wypełnić „Deklarację dokonywania wpłat do PPK", a następnie złożyć podpisany dokument w Kancelarii Ogólnej.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ DOKONYWANIA WPŁAT DODATKOWYCH?
Oszczędzając w PPK, w każdym momencie możecie zadeklarować wpłacanie środków dodatkowych, poza wpłatą podstawową. To może znacząco zmienić wysokość środków zgromadzonych na PPK, zwłaszcza w długim okresie. Możecie to szybko sprawdzić używając kalkulatora AXA.

Możecie wpłacać dodatkowo od 0,01% do 2% wynagrodzenia brutto.
Chęć dokonywania wpłat dodatkowych możecie zadeklarować online logując się do swojego konta online (dotyczy uczestników PPK); możecie też wydrukować, wypełnić i złożyć „Deklarację dotyczącą wpłaty dodatkowej".
Zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązywać będą od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji.
Będziemy naliczać i odprowadzać za Was wpłaty dodatkowe - nie musisz o tym pamiętać.
W każdym momencie możecie zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłaty dodatkowej; w każdym momencie możecie też zrezygnować z jej wpłacania.
To proste i elastyczne rozwiązania - możecie zwiększać lub zmniejszać wysokość środków wpłacanych na rachunek PPK w zależności od Waszej sytuacji finansowej i potrzeb.

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA WPŁATY PODSTAWOWEJ PRACOWNIKA
Jeśli Wasze wynagrodzenie (z różnych źródeł) nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia ustawodawca przewidział możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do nie mniej niż 0,5%.
Aby obniżyć wysokość wpłat podstawowych, należy złożyć „Deklarację zmiany wysokości wpłaty podstawowej".
Deklaracja powinna być złożona w miesiącu, w którym wynagrodzenie nie przekroczyło 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obniżona wysokość wpłaty zostanie przez nas uwzględniona już od kolejnego miesiąca. Jeżeli okaże się że w kolejnych miesiącach wynagrodzenie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas automatycznie pobierzemy wpłatę podstawową wysokości 2%  Kolejna obniżka wpłaty podstawowej poniżej 2% możliwa będzie dopiero od miesiąca, w którym ponownie wynagrodzenie nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia i wymagać będzie ponownego złożenia deklaracji.
 Pamiętajcie jednak, że obniżenie wpłat podstawowych przy niższych zarobkach nie jest obligatoryjne i nie musicie podejmować w takiej sytuacji żadnych działań – wówczas wpłata pozostanie na standardowym poziomie 2%.

CO ZROBIĆ, JEŻELI NIE CHCECIE PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
W dowolnym momencie możecie zrezygnować z uczestnictwa w PPK.
W przypadku decyzji o rezygnacji z PPK należy wydrukować, wypełnić i złożyć  we wskazanych lokalizacjach „Deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK"
Nie będziemy w takiej sytuacji dokonywać wpłat od miesiąca, w którym deklaracja została złożona.
Co 4 lata (począwszy od 1 kwietnia 2023 r.), w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, poinformujemy tych z Was, którzy złożyli deklarację rezygnacji o planowanym wznowieniu wpłat na PPK od 1 kwietnia. Jeśli nadal będziecie chcieli zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, konieczne będzie ponowne złożenie w formie pisemnej „Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK".
Pamiętajcie, że w dowolnym momencie możecie wznowić dokonywanie wpłat do PPK. W tym celu wystarczy złożyć w formie pisemnej „Deklarację dokonywania wpłat do PPK" do Kancelarii Ogólnej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.mojeppk.pl 

oraz z materiałami przygotowanymi przez AXA:

Dodatkowo Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. przygotowała dla pracowników Uczelni prezentację o Pracowniczych Planach Kapitałowych, dostępną pod linkiem:

http://vaave.pl/prezentacja/ppk/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk-uniwers...