Wypoczynek wakacyjny

Elektroniczny formularz dot. wczasów pod gruszą dostępny będzie w maju.

Uprzejmie informuję, iż w 2022 roku sposób naliczenia kwotowych dopłat do wypoczynku letniego jak również kwoty dopłat nie ulegają zmianie.
Ulgowe odpłatności za skierowania na wypoczynek jak i częściowe refundacje pełnopłatnie zakupionego wypoczynku zostają zastąpione gotówkową formą dopłat bez potrzeby dostarczania imiennych faktur potwierdzających ich zakup.
Jedynie pracownicy posiadający na utrzymaniu dzieci mogą aplikować o uzyskanie zwiększonej dopłaty na dzieci przedstawiając :

  • faktury za uczestnictwo dzieci w wieku od 6 do 18 lat w zorganizowanych koloniach i obozach, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku bez potrącenia podatku dochodowego od należnej kwoty dopłaty,
  • dowody wniesienia opłaty za opiekę przedszkolną dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z umową z podmiotem świadczącym opiekę, umożliwiając dokonanie wypłaty dodatku bez potrącenia podatku dochodowego i zwiększanej o 15% należnej kwoty dopłaty na dziecko.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwiększonego dodatku na dziecko w wieku przedszkolnym jest przedstawienie dowodów wniesienia opłaty na konto podmiotu świadczącego opiekę przedszkolną w kwocie nie niższej niż wysokość dodatku na dziecko oraz skanu umowy.

Uprawnienie do naliczenia dopłat do wypoczynku urlopowego nabywają pracownicy zatrudnieni w Uczelni co najmniej do 1.04.2022 roku.

Pracownicy odchodzący w 2022 roku na emeryturę lub rentę, bez względu na datę rozwiązania umowy o pracę, uprawnieni są do wnioskowania o przyznanie dopłat do wypoczynku w kwotach i terminach przewidzianych dla pracowników.
Wysokość dopłaty do wypoczynku wakacyjnego dzieci pracownika wynosi 50% kwoty należnej pracownikowi.

Dopłaty do wypoczynku przyznawane będą w oparciu o wypełnienie elektronicznego formularza, w którym określić należy średni miesięczny dochód brutto na osobę za 2021 rok oraz wybrać formę dopłaty dla dzieci.

Aby wypełnić formularz należy zalogować się używając loginu i hasła jak do poczty pracowniczej.

Wypełniony formularz zostanie przesłany elektronicznie do Sekcji Socjalnej.

Link do formularza dostępny pod adresem:
https://app.umw.edu.pl/dofinansowanie-do-wypoczynku/

Termin wypełnienia formularza do 29 maja 2022 r.

Wypłata wczasów pod gruszą nastąpi nie później niż do 15go lipca br. Osoby, które będą ubiegać się o refundację:

  • dopłaty do dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym winni przesłać skanem zaświadczenie lub umowę z placówką oraz potwierdzenia dokonania opłat od września 2021 do maja 2022
  • zorganizowanego obozu/kolonii dziecka do 18 r.ż. winni przesłać skanem fakturę za obóz/kolonię wystawioną na pracownika.

Faktura winna zawierać następujące informacje:

  • obóz / kolonia
  • imię i nazwisko dziecka
  • termin obozu/kolonii
  • miejscowość

W/w dokumenty należy przesłać na adres socjalny@umw.edu.pl.
Wypłata refundacji odbywać się będzie po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów.