Zatrudnianie nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
nauczyciele akademiccy zatrudniani są w naszej Uczelni w ramach następujących grup zawodowych:
 

badawczej na stanowiskach:            badawczo- dydaktycznej na stanowiskach: dydaktycznej na stanowiskach:
profesora profesora profesora
profesora uczelni profesora uczelni profesora uczelni
adiunkta adiunkta adiunkta
asystenta asystenta asystenta
    starszego wykładowcy
    wykładowcy
    lektora
    instruktora

 
Poniżej zamieszczamy Procedurę składania wniosków o zatrudnienie i przedłużenie umowy nauczyciela akademickiego po postępowaniu konkursowym oraz bez postępowania konkursowego 

oraz druki wniosków dotyczących zatrudnienia:

 
Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut.”
 
W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128 ustawy, może być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119.
 
Ogłoszenia konkursowe są umieszczane w zakładce Konkursy


PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
 
Kryteria do zatrudnienia na danym stanowisku oraz rodzaj zatrudnienia wynikają z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu pracy, Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Zarządzenia Rektora nr 254/ XVI R/2021
 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
ustawa z dnia z dnia 2018.08.30 (Dz.U.2018.1668)
 
Kodeks pracy

 

Statut
tekst uchwalony przez Senat UM we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r.

 
Uchwała Senatu w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uchwała nr 2037 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r. Załącznik nr 6:
Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
Zarządzenie nr 254/XVI R/2021 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie kryteriów, jakie musi uzyskać nauczyciel akademicki, aby ubiegać się o stanowisko w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 


 
PRZEPISY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA FUNKCJĘ KIEROWNIKA
 
Zarządzenie Nr 171/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulamin postępowania konkursowego na wybór kierowników w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych”