Erasmus+: praktyki w trakcie studiów i po studiach (absolwenci)

Termin: do 30 listopada, do 15 marca (tylko absolwenci)

Dokumenty (po zakwalifikowaniu):

Dokumenty (w trakcie pobytu na stypendium):

Dokumenty ogólne:

Oferty praktyk:
https://erasmusintern.org/

Zasady rekrutacji i kryteria naboru studentów na praktyki
(od 2 do 12 miesięcy)

English version

§ 1
Rekrutacji studentów dokonuje Komisja.
 
§ 2

Warunki uczestnictwa w programie dydaktycznym (praktyki) są następujące:
1) zaliczenie pierwszego roku studiów;
2) minimalna średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego okresu studiów 3.0;
3) znajomość języka instytucji przyjmującej lub biegła znajomość języka angielskiego;
4) okres praktyk wynosi od 2 do 12 miesięcy w przypadku wyjazdów długoterminowych lub od 5 do 30 dni mobilności fizycznej z obowiązkową częścią wirtualną w przypadku mobilności krótkoterminowej;
5) na praktyki w ramach Programu ERASMUS+ można wyjechać kilka razy z zastrzeżeniem, że łączna długość pobytu za granicą wyniesie :
a) maksymalnie 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów,
b) maksymalnie 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.
W programie Erasmus+ każda osoba otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, a 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich. Nazywa się to „kapitał wyjazdowy”. Podczas rekrutowania studentów uwzględniane będą informacje o wyjazdach w programie LLP-Erasmus, jakie dana osoba zrealizowała.
6) w przypadku wyjazdu absolwentów rekrutacja na ostatnim roku studiów;
7) w przypadku absolwentów - zakończenie wyjazdu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów;
8) w przypadku absolwentów - samodzielne znalezienie miejsca praktyk.

§ 3

1. Student zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien:

a) złożyć aplikację on-line,
b) dołączyć do aplikacji stosowne poświadczenia i dokumenty dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji, o których mowa w § 5, pkt. 3,
c) dołączyć do aplikacji list intencyjny, jeśli miejsce zostało znalezione samodzielnie,
d) studenci z „mniejszymi szansami” dołączają zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego w roku akademickim, w którym odbywa się rekrutacja (termin do 15 marca) lub w roku akademickim poprzedzającym rekrutację (termin do 30 listopada) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Aplikację on-line należy złożyć do 30 listopada każdego roku lub 15 marca każdego roku (absolwenci).

§ 4

1. Podstawą kwalifikacji studenta jest suma punktów otrzymanych za:
1) średnią ocen uzyskanych za okres studiów poprzedzający wyjazd (dziekanaty wysyłają średnią ocen bezpośrednio do Działu Współpracy Międzynarodowej);
2) egzamin z języka (w przypadku wyjazdów do Niemiec, Austrii – język niemiecki, do Francji – język francuski, do innych krajów – język angielski; przeprowadzony przez jednostkę wyznaczoną przez Zespół ds. Rekrutacji studentów na praktyki);
3) w wyjątkowych przypadkach możliwy jest wyjazd do Niemiec, Austrii oraz Francji po zdaniu egzaminu z języka angielskiego pod warunkiem, że strona przyjmująca wyrazi na to zgodę (pisemna zgoda w dołączonych dokumentach).
4) studenci wyjeżdżający do kraju, w którym będą studiować w swoim języku macierzystym, są zwolnieni z egzaminu z języka i otrzymują ocenę bardzo dobrą;
5) ocena z egzaminu z języka może zostać przepisana z poprzedniej rekrutacji pod warunkiem, że od ostatniego egzaminu nie minęło 9 miesięcy;
6) udokumentowane kryteria rekrutacji, o których mowa w § 5, pkt. 3.
2. Na podstawie zlożonych dokumentów, o których mowa w § 3, pkt. 1, Dział Współpracy Międzynarodowej sporządza listę kandydatów na studia zagraniczne wedlug sumy uzyskanych punktów.
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decyduje średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów.

§ 5

Dla obliczenia sumy punktów, o których mowa w § 4 pkt. 1, stosuje się nastepujące zasady punktacji:

1) średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów

Średnia ocena Przyznane punkty
3,00 – 3,50 6
3,51 – 3,75 7
3,76 – 4,00 8
4,01 – 4,25 9
4,26 – 4,50 10
4,51 – 4,75 11
4,76 – 5,00 12
5,01 – 5,25 13
5,26 i powyżej 14

 

2) punkty za ocenę uzyskaną z egzaminu z języka

Egzamin z jezyka – ocena Przyznane punkty
bardzo dobry (5) 4
ponad dobry (4,5) 3
dobry (4) 2
dosc dobry (3,5) 1

 

3) dodatkowe kryteria selekcji:
a) aktywna dzialalność w Studenckich Kołach Naukowych – minimum 1 rok (niezależnie od liczby kól naukowych) – 1 punkt,
b) prace wygłoszone na konferencjach SKN lub opublikowane w materiałach tych konferencji (niezależnie od liczby prac) – 1 punkt,
c) prace wygłoszone lub publikowane na zjazdach lub w czasopismach naukowych (niezależnie od liczby) – 1 punkt,
d) nagrody otrzymane w trakcie studiów – nagrody ministerialne, rektorskie (z wyłączeniem stypendium rektora) oraz odznaczenia i wyróżnienia Uczelni (niezależnie od liczby) – 1 punkt,
e) zagraniczne praktyki wakacyjne (z wykluczeniem praktyk zrealizowanych w ramach programu Erasmus), zagraniczne kursy i szkolenia zawodowe (niezależnie od liczby) – 1 punkt,
f) praca na rzecz ruchu studenckiego (potwierdzona przez organizację i władze uczelni,niezależnie od liczby aktywności ) – 1 punkt,
g) praca na rzecz programu Erasmus+ w uczelni macierzystej (jednorazowo) – 1 punkt.
§ 6

1. Finansowanie studenta w czasie pobytu za granicą obejmuje:
a) stypendium z Programu ERASMUS+ wypłacane zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Uniwersytetem a stypendystą Programu;
b) zwrot za kurs językowy (z wyłączeniem języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego) odbywający się przed rozpoczęciem praktyk w instytucji przyjmującej, w wysokości ustalonej corocznie przez Zespół Koordynatorów i zaakceptowany przez Prorektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni.

Terminarz rekrutacji studentów

1) składanie aplikacji on-line i wymaganych dokumentów – do 30 listopada
2) egzaminy z języka obcego – do 15 grudnia
3) rozmowy kwalifikacyjne z Zespołem ds. Rekrutacji – do 15 stycznia
4) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 20 stycznia
5) spotkanie organizacyjne ze studentami zakwalifikowanymi na praktyki – do 25 stycznia
6) składanie dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk w ramach Programu Erasmus+ – do 10 lutego

oraz (tylko absolwenci)

1) składanie aplikacji on-line i wymaganych dokumentów – do 15 marca
2) egzaminy z języka obcego – do 30 marca
3) rozmowy kwalifikacyjne z Zespołem ds. Rekrutacji– do 15 kwietnia
4) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 20 kwietnia
5) spotkanie organizacyjne ze studentami zakwalifikowanymi na praktyki – do 25 kwietnia
6) składanie dokumentów do realizacji praktyk w ramach Programu ERASMUS+ – do 10 maja

 

Zasady rekrutacji doktorantów na wyjazdy w ramach realizacji Programu ERASMUS+ (studia, praktyki w czasie studiów i po studiach) w Zarządzeniu nr 17/XV R/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.