Wyjazdy dydaktyczne pracowników w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy dydaktyczne STA

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi macierzysta uczelnia podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny program nauczania (8 godzin wykładów).
 

Termin: do 30 września

Po powrocie:

Dokumenty ogólne:

Zasady rekrutacji na wyjazdy dydaktyczne

§ 1

Rekrutacji nauczycieli akademickich dokonuje Komisja.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Programie są następujące:
1) okres pobytu za granicą wynosi minimum 2 dni robocze do 5 dni roboczych w okresie od 1 listopada danego roku do 30 września roku następnego. Okres pobytu może zostać ustalony w indywidualnych przypadkach na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak 10 dni roboczych;
2) indywidualne nawiązanie kontaktu z ośrodkiem dydaktycznym uczelni partnerskiej współ-pracującym z Uniwersytetem w ramach Programu ERASMUS+;
3) przygotowanie cyklu wykładów do zrealizowania w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej – co najmniej 8 godzin dydaktycznych;

4) w Programie mogą brać udział wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie;

5) pierwszeństwo w udziale w programie mają nauczyciele, który wyjeżdżają po raz pierwszy lub mają udokumentowaną wieloletnią współpracę dydaktyczną.

§ 3

1. Nauczyciel akademicki zgłaszający uczestnictwo w Programie musi złożyć aplikację on-line do 30 września (I etap).
2. W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów możliwe jest przedłużenie terminu na wniosek Koordynatora Uczelnianego.
3. Pracownik składa stosowne dokumenty (kwestionariusz, wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego) zgodnie z zarządzeniem dotyczącym wyjazdów zagranicznych przed wyjazdem.

§ 4

1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na podstawie złożonych aplikacji tworzone są 2 listy kandydatów – lista główna osób zakwalifikowanych do II etapu oraz lista rezerwowa osób, które czekają na możliwość wyjazdu.
2. Do II etapu zostają zakwalifikowane w pierwszej kolejności osoby uczestniczące w wyjazdach dydaktycznych po raz pierwszy lub mają udokumentowaną wieloletnią współpracę dydaktyczną.
3. O kolejności na liście rezerwowej decyduje liczba dotychczas zrealizowanych wyjazdów w latach ubiegłych (im mniej, tym wyższe miejsce na liście) oraz data złożenia aplikacji.

§ 5
 

1. Do 31 marca osoby z listy głównej dostarczają „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement” podpisany przez osobę wyjeżdżającą i przełożonego oraz instytucję przyjmującą (akceptowana forma: skan).
Tylko program z wszystkimi wymaganymi podpisami będzie traktowany jako kompletny.
2. Kandydaci, którzy prawidłowo złożą dokumenty i zmieszczą się w przewidywanej puli miejsc (ustalonej corocznie na podstawie przyznanych funduszy), uzyskują potwierdzenie możliwości wyjazdu i mogą od razu realizować swój wyjazd.
3. W przypadku otrzymania większej liczby prawidłowo wypełnionych dokumentów niż liczba przewidzianych miejsc komisja powołana przez Prorektora ds. Rozwoju Uczelni utworzy listę rankingową.
4. Osoby z listy głównej, które nie dostarczą „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement” w wymaganym terminie, zostaną skreślone z listy głównej i wpisane na koniec listy rezerwowej.
5. Kandydaci z listy rezerwowej od 1 kwietnia będą dopisywani na wolne miejsca z listy głównej z koniecznością złożenia „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement” w wymaganym terminie.
6. Osoby z listy głównej, które złożą komplet dokumentów po terminie, zostaną wpisane na koniec listy rezerwowej.
7. Jedna osoba może złożyć tylko jedno podanie niezależnie od typu wyjazdu.

§ 6

Finansowanie w czasie pobytu za granicą obejmuje:
1) stypendium z Programu ERASMUS+ w wysokości ustalanej corocznie przez właściwy Zespół Koordynatorów, w ramach środków finansowych przyznanych przez Narodową Agencję;
2) płatny urlop szkoleniowy z Uczelni na czas wyjazdu.

§ 7
1. Terminarz rekrutacji nauczycieli akademickich obejmuje:
1) składanie aplikacji on-line – do 30 września
2) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 15 października
3) składanie „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement” nauczycieli zakwalifikowanych do II etapu– do 31 marca
4) dopisywanie kandydatów z listy rezerwowej na listę główną, składanie „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement”, podpisywanie umów – do 30 czerwca
2. Terminarz może ulec nieznacznej modyfikacji – dokładna informacja na stronie internetowej Programu ERASMUS+.