Wyjazdy szkoleniowe pracowników w ramach programu Erasmus+

Wyjazdy szkoleniowe STT

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). 
Komentarz Narodowej Agencji w sprawie wyjazdów STT
Podstawowe zasady wyjazdów STT w programie Erasmus+:

  • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;
  • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;
  • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;
  • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;
  • w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT);
  • jeżeli podróż na szkolenie odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, to zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie.
Oferty zorganizowanych szkoleń:
 

Termin: do 30 września

Po powrocie:

Dokumenty ogólne:

Zasady rekrutacji na wyjazdy szkoleniowe

§ 1

Rekrutacji pracowników dokonuje Komisja.

1

Warunki uczestnictwa w Programie są następujące:
1) okres pobytu za granicą minimum 2 dni robocze do 5 dni roboczych w okresie od 1 listopada danego roku do 30 września roku następnego. Okres pobytu może zostać ustalony w indywidualnych przypadkach na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak 10 dni roboczych;
2) indywidualne nawiązanie kontaktu z ośrodkiem;
3) podstawą zakwalifikowania pracownika do wyjazdu będzie uzgodniony przed wyjazdem program pobytu, tzw. indywidualny plan pracy;
4) w Programie mogą brać udział wszyscy pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie.

§ 3

1. Pracownik zgłaszający uczestnictwo w Programie musi złożyć aplikację on-line do 30 września (I etap).
2. W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów możliwe jest przedłużenie terminu na wniosek Koordynatora Uczelnianego.
3. Pracownik składa stosowne dokumenty (kwestionariusz, wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego) zgodnie z zarządzeniem dotyczącym wyjazdów zagranicznych.1
§ 4
1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na podstawie złożonych aplikacji tworzone są 2 listy kandydatów – lista główna osób zakwalifikowanych do II etapu oraz lista rezerwowa osób, które czekają na możliwość wyjazdu.
2. Do II etapu zostają zakwalifikowane w pierwszej kolejności osoby uczestniczące w wyjazdach szkoleniowych po raz pierwszy oraz pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej.
3. O kolejności na liście rezerwowej decyduje liczba dotychczas zrealizowanych wyjazdów w latach ubiegłych (im mniej, tym wyższe miejsce na liście) oraz data złożenia aplikacji.
§ 5
1. Do 31 marca osoby z listy głównej dostarczają „Staff Mobility for Training - Mobility Agreement” podpisany przez osobę wyjeżdżającą i przełożonego oraz instytucję przyjmującą (akceptowana forma: skan). Tylko program z wszystkimi wymaganymi podpisami będzie traktowany jako kompletny.
2. Kandydaci, którzy prawidłowo złożą dokumenty i zmieszczą się w przewidywanej puli miejsc (ustalonej corocznie na podstawie przyznanych funduszy), uzyskują potwierdzenie możliwości wyjazdu i mogą od razu realizować swój wyjazd.
3. W przypadku otrzymania większej liczby prawidłowo wypełnionych dokumentów niż liczba przewidzianych miejsc komisja powołana przez Prorektora ds. Rozwoju Uczelni utworzy listę rankingową.
4. Osoby z listy głównej, które nie dostarczą „Staff Mobility for Training - Mobility Agreement” w wymaganym terminie, zostaną skreślone z listy głównej i wpisane na koniec listy rezerwowej.
5. Kandydaci z listy rezerwowej od 1 kwietnia będą dopisywani na wolne miejsca z listy głównej z koniecznością złożenia „Staff Mobility for Training - Mobility Agreement” w wymaganym terminie.
6. Osoby z listy głównej, które złożą komplet dokumentów po terminie, zostaną wpisane na koniec listy rezerwowej.
7. Jedna osoba może złożyć tylko jedno podanie niezależnie od typu wyjazdu.
§ 6
1. Terminarz rekrutacji pracowników obejmuje:
1) składanie aplikacji on-line – do 30 września
2) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 15 października
3) składanie „Staff Mobility for Training - Mobility Agreement” pracowników zakwalifikowanych do II etapu– do 31 marca
4) dopisywanie kandydatów z listy rezerwowej na listę główną, składanie „Staff Mobility for Training - Mobility Agreement”, podpisywanie umów – do 30 czerwca

§ 7

Finansowanie w czasie pobytu za granicą obejmuje:
1) stypendium z Programu ERASMUS+ w wysokości ustalanej corocznie przez właściwy Zespół Koordynatorów, w ramach środków finansowych przyznanych przez Narodową Agencję;
2) płatny urlop szkoleniowy na czas wyjazdu.