PROJEKTY INWESTYCYJNE I EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE - ZREALIZOWANE

Projekty zakończone, zrealizowane w ramach perspektywy finansowej lat 2007 - 2013

 

 1. Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 2. Rewitalizacja Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu

 3. Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo - Naukowo - Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji

 4. Zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej

 5. Dom Śląskiego Aptekarza

 6. Program Rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu

 7. Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci

 8. Budowa i Wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 9. Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 10. Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

 

Projekty zakończone, zrealizowane w ramach perspektywy finansowej lat 2004 - 2006

 

 1. Utworzenie ośrodka badawczo-naukowo-dydaktycznego chorób otępiennych w Ścinawie

  Wartość projektu: 7.459.000,00 PLN,
  Okres realizacji: 25.10.2005 r. - 30.12.2006 r.
  Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR)
  Priorytet I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności i regionów”
  Działanie 1.3. „Regionalna infrastruktura społeczna”
  Podziałanie 1. „Regionalna infrastruktura edukacyjna"
  Projekt polegał na przebudowie budynku w Ścinawie przy ulicy Świerczewskiego 12 w celu uruchomienia w nim pierwszego w Polsce Ośrodka badawczo-naukowo-dydaktycznego nad chorobami otępiennymi dla potrzeb Klinik Neurologii i Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  Ośrodek prowadzi działalność dydaktyczną i badania naukowe nad chorobami otępiennymi (głównie choroba Alzheimer’a) oraz skutecznymi metodami kształcenia opiekunów dla osób chorych na choroby otępienne.
  Dzięki realizacji w/w Projektu Ośrodek w Ścinawie rozpoczął funkcjonowanie poprzez zawarcie umowy z NFZ.

 2. Asystent osoby starszej o różnym stopniu niepełnosprawności

  Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR)
  Priorytet II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”
  Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi"
  Realizowany pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
  Wartość kwalifikowanych kosztów projektu: 622.327,82 PLN
  Wartość dofinansowania: 622.327,82 PLN (dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 466.745,91 PLN i Budżetu Państwa - 155.581,91 PLN)
  Okres realizacji: 01.08.2006 r. - 30.06.2008 r.
  Projekt miał na celu przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do zawodu „Asystenta osoby starszej o różnym stopniu niepełnosprawności", a skierowany był do pracowników służby zdrowia zagrożonych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. W realizację projektu zaangażowana została wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów z całego kraju z dziedzin geriatrii, psychologii i rehabilitacji, dzięki której zagwarantowany został wysoki poziom edukacyjny.

 3. Od absolwenta do mikroprzedsiębiorcy

  Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR)
  Priorytet II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”Priorytet II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”
  Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości"
  Projekt realizowany pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
  Wartość projektu: 760 966,68 PLN
  Wartość dofinansowania: 640 966,70 PLN (dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa)
  Okres realizacji: 03.07.2006 r. - 30.06.2008 r.
  Projekt skierowany był do absolwentów Akademii Medycznej, którzy odbyli staż i zdobyli wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu i jednocześnie nie byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne, a także nie byli właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadzili działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r. Celem Projektu było kompleksowe i bezpłatne przeszkolenie takich osób z zakresu zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz zapewnienia im wsparcia finansowego w pierwszym okresie prowadzenia działalności.