Biuro Projektów - kompetencje

Do podstawowych zadań Biura Projektów należą:

 1. Poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków na finansowanie projektów ze źródeł Unii Europejskiej, a zwłaszcza dotyczących Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach niżej wymienionych programów:
 • Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i EFS
 • Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR
 • Program Kapitał Ludzki – EFS
 • Regionalny Program Operacyjny – EFRR
 1. Poszukiwanie możliwości finansowania projektów Uczelni ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem projektów realizowanych przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, tj. naukowo-badawczych, współpracy nauki z przemysłem, transferu wiedzy i technologii oraz wynalazczości i ochrony patentowej).
 2. Aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie internetowej https://www.umed.wroc.pl/projekty-europejskie.
 3. Udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich.
 4. Przyjmowanie wniosków inicjujących projekty od pracowników Uczelni i przekazywanie ich do akceptacji Prorektora ds. Rozwoju Uczelni.
 5. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, jej weryfikacja oraz składanie wniosków o dofinansowanie do podmiotów zewnętrznych uprawnionych do ich przyjmowania.
 6. Prowadzenie ewidencji zawartych umów o dofinansowanie ze środków UE.
 7. Podejmowanie działań mających na celu uruchomienie procedur realizacji projektu (otwarcie rachunku bankowego, powołanie Kierownika Projektu, współpraca z podmiotami zewnętrznymi).
 8. Koordynowanie działań związanych z realizacją projektu.
 9. Obsługa podmiotów kontrolujących realizację projektów finansowanych ze środków europejskich.
 10. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań na potrzeby władz Uczelni.
 11. Koordynowanie czynności związanych z przekazywaniem dokumentacji do archiwum zakładowego.