Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
 
Całkowita wartość projektu: 8 935 167,77 zł
Wartość dofinansowania: 6 461 734,62 zł
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 31.03.2019 r.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0167/16-00 z dnia 10.03.2017 r.
 
Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 4 budynków naukowo-dydaktycznych stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Realizacja projektu obejmie termomodernizację ww. obiektów, w tym wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne wraz z montażem kolektorów solarnych do produkcji ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych.