Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Fundacja UMCS jako partnerzy realizują projekt:
 
PODNIESIENIE KOMPETENCJI STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU I ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY
 
Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Całkowita wartość projektu: 2 530 419,06 zł.
Wartość dofinansowania: 2 448 263,46 zł.
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: 20-03-2016 do 30-09-2018
 
 
Projekt skierowany jest do 180 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne.
 
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych związanych z białą i srebrną gospodarką. W projekcie rozwijane będą kompetencje zdiagnozowane jako kluczowe dla absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. W ramach projektu studenci będą brać udział w warsztatach z zakresu tworzenia i organizacji placówek opieki nad osobami w wieku senioralnym w Polsce i w Europie, warsztatach interpersonalnych, w tym szczególnie rozwijających kompetencje komunikacji z pacjentem-seniorem, certyfikowanym kursie języka niemieckiego, wizycie studyjnej w placówkach opieki nad osobami starszymi w Niemczech, zrealizują projekt grupowy (problemowo-symulacyjny) nt. standardu opieki nad osobami starszymi oraz wezmą udział w warsztacie branżowo-społecznym nt. opieki senioralnej z udziałem pracodawców i partnerów zagranicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 
W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Bilans Kompetencji Studentów.
  2. Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne:
Moduł I - „Komunikacja z pacjentem”:
Porozumiewanie się skoncentrowane na rozwiązaniach.
Motywowanie pacjentów w procesie zdrowienia.
Dawanie wsparcia i podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami kognitywnymi.
 
Moduł II - „Inteligencja emocjonalna”:
Trening inteligencji emocjonalnej.
 
Moduł III - „Postawy społeczne”:
Odpowiedzialność etyczna i społeczna w służbie zdrowia.
Perspektywa równościowa i polityka antydyskryminacyjna.
Wykluczenie społeczne – budowanie postaw rozumienia i wrażliwości.
 
Moduł IV - Praca w trudnych warunkach, radzenie sobie ze stresem.
Moduł V – Automotywacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

  1. Dodatkowe zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje zawodowe.
  2. Wizyty studyjne w ośrodkach opieki senioralnej w Berlinie.
  3. Praktyczne zadania zawodowe i warsztat branżowo - społeczny.