„PROJEKT KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POLSCE ZACHODNIEJ”
 

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 
Całkowita wartość projektu: 1 347 684,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 303 264,00 zł
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.
Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0005/15-00, zawarta w Warszawie w dniu 21.06.2016 r.

 
Głównym celem projektu jest nabycie nowych, potrzebnych na rynku pracy, medycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne realizujące swoją pracę na obszarze Polski Zachodniej (woj. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie) poprzez udział w specjalistycznych kursach.

 
W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Realizacja procesu rekrutacyjnego na wszystkie edycje kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych,
  2. Realizacja kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych – prowadzenie zajęć teoretycznych tj. wykładów oraz ćwiczeń,
  3. Przygotowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych do samokształcenia, które zostaną zamieszczone na platformie e-learningowej - opracowanych będzie 318 e-learningowych e-wykładów, 20 filmów instruktażowych pokazujących poprawne wykonanie najczęstszych czynności zawodowych kształconych w ramach poszczególnych kursów,
  4. Realizacja kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych – organizacja staży w szpitalach
    i przychodniach dla pielęgniarek i położnych zgodnie z programami CKPPiP.