„Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”

  

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
 
Całkowita wartość projektu: 17 857 272,16 zł
Wartość dofinansowania: 17 857 272,16 zł
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.01.2021 r.
Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0002/15-00 z dnia 31.03.2016 r.

 
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w tym utworzenie w strukturach Uczelni wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, położniczego i pielęgniarskiego oraz wyszkolenie kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników technicznych (146 os.) na potrzeby jego funkcjonowania.

Projekt obejmie wsparciem następującą grupę osób: edukatorzy, nauczyciele symulacji medycznej wysokiej wierności i nauczyciele akademiccy symulacji medycznej niskiej wierności, technicy, studenci.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  1. Działania edukacyjno - naukowe:
    • organizacja/udział kadry tworzonego CSM w szkoleniach metodycznych symulacji medycznej, medycznych szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach dla serwisantów, stażach w centrach symulacji medycznych, konferencjach naukowych,
    • działania naukowe (udział i organizacja zawodów symulacji medycznej dla studentów, tworzenie filmów instruktażowych na potrzeby doskonalenia umiejętności praktycznych,
    • działania międzyuczelniane (spotkania międzyuczelniane, stworzenie scenariuszy klinicznych);
  2. Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej;
  3. Wdrożenie programu rozwojowego.