„ProHum - Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka”
  
Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.2 Studia doktoranckie
 
Całkowita wartość projektu: 1 464 088,80 zł
Wartość dofinansowania: 1 420 166,14 zł
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2023-03-31
Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.02.00-00-I008/17-00 z dnia 26.04.2018 r.
 
Celem projektu jest zwiększenie do 2022 roku jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych z zakresu nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), medycyny weterynaryjnej oraz biologii i hodowli zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) poprzez utworzenie i realizację nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich skierowanych do 11 doktorantów.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
Zadanie 1 - Opracowanie i wdrożenie nowego programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (ISD) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
działania międzyuczelniane (spotkania międzyuczelniane, stworzenie scenariuszy klinicznych).
Zadanie 2 - Opracowanie i wdrożenie nowego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.