Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

51-616 Wrocław ul. Parkowa 34
pok. 106
tel. 71 348-66-09
e-mail: solidarnosc@umw.edu.pl

Sekretariat czynny w godz. 8.30 - 14.30

 

 

 • Sekretariat Komisji Międzyzakładowej przyjmuje interesantów codziennie, w godz. od 8.30 do 14.30
 • Posiedzenia Komisji Międzyzakładowej odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz.14.30
 • Porady prawne w sprawach pracowniczych - w Zarządzie Regionu.NSZZ "Solidarność",Pl. Solidarności 1/3/5,      tel. 71 781 01 65.
 • Deklaracja przystąpienia do Związku

Składki związkowe

 • pracujący członek Związku – 0,82% wynagrodzenia brutto
 • emeryci i renciści – przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500 zł – 2 zł miesięcznie, przy świadczeniach powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 500 zł
 • bezrobotni i osoby na urlopach wychowawczych - 2 zł miesięcznie.

Świadczenia związkowe:

  Zasiłki statutowe przysługujące z tytułu:

 • urodzin dziecka - 600 zł
 • zgonu członka Związku - 500 zł
 • zgonu członka rodziny - 400 zł
 • Zapomogi losowe (w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, leczenia w szpitalu, pożaru, kradzieży, powodzi itp. - po udokumentowaniu - nie opodatkowane) w wysokości do 500 zł.
 • Zapomogi socjalne (w przypadku trudnej sytuacji materialnej) opodatkowane, w wysokości do 500 zł.

Zapomogi losowe :

 • zapomoga zwyczajna - przyznaje się 1 x w roku , w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, leczenia w szpitalu, pożaru, kradzieży, powodzi itp. - po udokumentowaniu - do 500,0 zł.
 • zapomoga nadzwyczajna - w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyznania 1 x na 3 lata wyższej kwoty zapomogi . Zapomoga obejmuje szczegółowo udokumentowane trudne zdarzenia losowe takie jak :
  długotrwała ciężka choroba , zażywanie drogich nierefundowanych leków, cyberatak na konto bankowe , konsekwencje klęsk żywiołowych nie pokryte przez świadczenia ubezpieczycieli - do 1 000,0 zł.

 

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
mgr Iwona Jędrychowska

 
 

 

 


 
 
Aktualności:
 

 

 
 

 

Demonstracja 4.04.2019 pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Koleżanki i Koledzy!

INFORMUJĘ, ŻE OGÓLNOPOLSKI SZTAB PROTESTACYJNO-STRAJKOWY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” NIESTETY NIE PODPISAŁ POROZUMIENIA Z RZĄDEM RP, DLATEGO ZWRACAM SIĘ Z GORĄCYM APELEM O UDZIAŁ W DEMONSTRACJI W CZWARTEK, 4 KWIETNIA 2019 R. O GODZ. 14.30 POD SIEDZIBĄ DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO (PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1).

Koleżanki i Koledzy!

domagamy się m.in. PODWYŻEK W SFERZE FINANSÓW PUBLICZNYCH, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

Koleżanki i koledzy!

LICZĘ NA WASZ NIEZAWODNY UDZIAŁ W AKCJI PROTESTACYJNEJ W CZWARTEK 4 KWIETNIA.

OCZEKUJĘ, ŻE POJAWIĄ SIĘ NA NIEJ WSZYSCY CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWYCH, MIĘDZYZAKŁADOWYCH ORAZ KOMISJI REWIZYJNYCH.

Łączą nas wszystkich postulaty przedstawione przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy, których treść przesyłam poniżej.

Koordynatorem akcji jest Z-ca Przewodniczącego ZR kol. Radosław
Mechliński, tel. 601 777 034.

Wynajem autokarów leży w gestii kierowników Oddziałów po akceptacji warunków finansowych ze Skarbnikiem ZR kol. Piotrem Majchrzakiem.

Ze związkowym pozdrowieniem

Kazimierz Kimso

Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność"

NSZZ „Solidarność" domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.

- Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.

- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.

- Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

- Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.

- Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

- Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
 

 

 
 • Wewnątrzuczelniane akty prawne
 • Archiwum

 

Siedem powodów, dla których powinieneś wstąpić do NSZZ "Solidarność":
 

 1. Solidarność zawsze blisko Ciebie
  Łatwo nas znaleźć. Działamy w wielu zakładach pracy na Dolnym Śląsku. Wszędzie pilnujemy abyś był traktowany z należnym szacunkiem. Gdy znajdziesz się w kłopotach - możesz na nas liczyć.
 2. Solidarność broni Twoich praw pracowniczych
  Jako członek związku możesz liczyć na to, że będziemy bronić Twoich praw i interesów pracowniczych wobec pracodawcy. Jeżeli jesteś naszym członkiem, pracodawca nie może rozwiązać z Tobą umowy o pracę, bez uzyskania naszej opinii. Z pracodawcą uzgadniamy regulamin pracy i plan urlopów. Sprawujemy kontrolę nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Solidarność broni prawa do godziwej zapłaty
  W Twoim imieniu zawieramy z pracodawcą układ zbiorowy pracy, w którym określamy zasady Twojego wynagrodzenia, czasu pracy, Twoje prawa i obowiązki. Pilnujemy byś otrzymał wszystkie należne Ci świadczenia. Poprzez związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego.
 4. Solidarność pomoże Ci w znalezieniu pracy
  Prowadzimy bank informacji o ofertach pracy. Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy pomaga bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. W szczególnych sytuacjach możesz uzyskać pomoc z Funduszu Pomocy Bezrobotnym
 5. Solidarność zapewnia bezpłatną pomoc prawną
  Jeżeli naruszono Twoje pracownicze prawa u nas znajdziesz pomoc. Doświadczeni pracownicy codziennie udzielają członkom Solidarności porad prawnych. Możemy Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
 6. Z Solidarnością masz szansę rozwinąć skrzydła
  Organizujemy liczne kursy i szkolenia z takich dziedzin jak: zarządzanie, finanse przedsiębiorstw, negocjacje, prawo pracy, bhp i wiele innych. Dzięki zdobytej wiedzy łatwiej odnajdziesz się na rynku pracy.
 7. Z Solidarnością możesz skuteczniej pomóc innym
  Solidarnie pomagamy potrzebującym. Potrafimy szybko zorganizować się i działać w trudnych warunkach. Od kilku lat działa u nas fundusz charytatywny im. Kazimierza Michalczyka, niosący pomoc najuboższym. Możesz również włączyć się w nasze akcje i nieść skuteczną pomoc tym, którzy nie dają sobie rady.